Geschiedenis

Geschiedenis

 

Op 15 juni 1930 kreeg toenmalig kapelaan J.B.Slosser uit Apeldoorn de opdracht om een nieuwe parochie te stichten onder de rook van Coevorden. Hij ging voortvarend aan de slag en trok het hele land door om het financiële plaatje rond te krijgen. Op 30 maart 1932 werd de kerk in gebruik genomen met pastoor Slosser als eerste herder van de parochie. De naam Sint Franciscus van Assisië werd gekozen, omdat deze heilige het symbool was en is van armoede. In een streek waar velen daadwerkelijk bekend waren met een sober – zeg armoedig – bestaan, was hij een groot voorbeeld en een passende patroon voor de parochie.

In de loop van de volgende jaren werd er ook nog een pastorie, een school - die de naam Sint Theresia kreeg -  en een woning voor het hoofd van de school gebouwd. De naam van pastoor J.B. Slosser is dan ook onlosmakelijk verbonden met heel Steenwijksmoer en niet alleen met de parochie.

In eerste instanties werd de gedachte aan  ‘luxe’, zowel in de kerk als in de andere gebouwen, terzijde geschoven.  Maar in de loop van de tijd kwamen er verschillende gulle gevers die de kerk prachtige dingen schonke

n. De kruiswegstaties werden gemaakt door Albert Verschure uit Oosterhout en de zijbanken werden geschonken door de familie van Eykelenburg, langzamerhand beter bekend als “ome Piet”. Deze ‘ome Piet’ heeft in de volgende jaren regelmatig een bijdrage geleverd aan de verfraaiing van de kerk.

In de zomer van 1933 werd ook de doopkapel gerealiseerd.

De oorlogsjaren waren niet gemakkelijk. Niet voor de pastoor en niet voor de parochie. De kerkklokken werden gevorderd en meegenomen naar Duitsland. Pas in 1948 konden opnieuw klokken worden aangeschaft. Dankzij een actie van de kinderen in Steenwijksmoer, die konijnen gingen fokken, kon er een klok worden gemaakt die speciaal naar hen verwees: ‘Ik dank mijn 

ontstaan aan de konijnen van de kleinen’  staat erin gegraveerd. In de Kerstnacht van 1948 konden ze voor het eerst weer luiden.

Pastoor Slosser bleef zich bezig houden met alles wat er in en om Steenwijksmoer gebeurde. Omdat het kerkbestuur tevens schoolbestuur was, was hij actief betrokken bij alles wat er met de Theresiaschool gebeurde en bij het realiseren van de te bouwen kleuterschool. Hiervoor was geld beschikbaar gekomen uit de erfenis van juf Assen. De school kreeg dan ook haar naam: Hermina Assenkleuterschool.

De Theresiaschool en de parochie hebben altijd een sterke band met elkaar gehad. Niet alleen omdat kerkbestuur tevens schoolbestuur was, maar ook omdat het eerste hoofd van de school Meester M.Veldhuizen als dirigent meer dan 40 jaar (bijna 50)  het Sint Caeciliakoor heeft geleid. Hij werd daarbij terzijde gestaan door meest

er H. Heskamp die het orgel bediende. Deze twee hebben heel veel betekend voor de parochie, maar ook voor het verenigingsleven in Steenwijksmoer.

Nellie Steman, de huishoudster van pastoor Slosser, die met hem mee gekomen was uit Apeldoorn, heeft als ervaren naaister alle linnengoed voor de kerk gemaakt.  Later maakte ze – samen met de vrouwenclub uit de parochie ook de smyrnakussens, die nog steeds op de altaartreden liggen.

In 1967 nam pastoor Slosser afscheid van zijn Steenwijksmoer en ging het rustiger aandoen in het zorgcentrum Sint Franciscus in Coevorden. Op 22

 oktober 1969 overleed hij na een kort ziekbed.

Hij is op ons parochiekerkhof begraven.

Kerkgebouw

De Sint Franciscuskerk is een ruime zaalkerk gebouwd door architect J.van Dongen. Via een portaal kom je aan de achterzijde de kerk binnen. De doopkapel bevindt zich links achter in de kerk. Tevens is daar de kapel voor Maria. Rechts achter is de kapel van Sint Franciscus, hierin staan de baar en de kaarsen die bij een uitvaart nodig zijn. 

In de kerk zijn rondom het priesterkoor prachtige schilderingen aangebracht. Kerkschilder J.M.Ydema is hier in 1939 mee begonnen. Aan de linkerkant ziet u 

van beneden naar boven het leven van Jezus uitgebeeld. Beginnende bij de boodschap van de engel Gabriël - zijn geboorte en verder tot aan Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Aan de rechterkant ziet u de zeven sacramenten. In het priesterkoor zelf is op de achtermuur het Heilig Avondmaal uitgebeeld. Ook achterin de kerk en in het portaal vind je schilderingen van bijbelse taferelen.

Voor in de kerk zijn er naast het hoofdaltaar twee kleinere altaren voor Maria en Jozef.                    

Rondom het beeld van Maria is een krans van lampjes die in de maanden mei en oktober en bij Mariafeesten branden.

Langs de zijmuren van de kerk staan links en rechts tien beelden van heiligen. Ook deze zijn geschonken door gulle gevers.

Na het Tweed

e Vaticaans Concilie moesten er aanpassingen worden gedaan in het kerkgebouw. De communiebanken verdwenen en er kwam een nieuw altaar. Dit werd geplaatst voor op het priesterkoor, zodat de pastoor met het gezicht naar de mensen toe de eucharistie kon vieren. De hekjes tussen de communiebanken werden naar de doopkapel verplaatst en de marmeren trappen verdwenen om plaats te maken voor houten treden. Dat vinden velen nog steeds jammer.

In 2011 en 2012 is de kerk helemaal gerestaureerd. Het dak werd geïsoleerd en het plafond – dat door veel waterschade ernstig beschadigd was – werd opnieuw geschilderd. Momenteel zijn we bezig met glas-in-lood ramen.

Orgel

Van 1932-1947 werd er gebruik gemaakt van een harmonium.

In 1947 werd het orgel geplaatst door de gebr. Pels uit Alkmaar en bij de Kerstnachtviering van dat jaar in gebruik genomen.  Op het orgel is een plaquette te vinden met de volgende tekst: "God ter ere geschonken bij het 25 jarig priesterfeest van J.B. Slosser 15.8.1945 door parochianen en familie P. van Eykelenburg Amersfoort". Dit orgel is gerestaureerd in 1978 door de firma Koch uit Apeldoorn en heeft nog steeds een prachtig geluid.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beeldengroep voor de kerk

In de tuin voor het kerkgebouw werd in 1955 bij het 25 jarig jubleum van de parochie een H.Hartmonument gerealiseerd

 

Wapen van Drenthe

In 1946 werd besloten om het wapen van Drenthe op de toren te laten schilderen.

 

 

 

 

 

Begraafplaats

Toen pastoor Slosser begon met de bouw van de kerk, werd er niet alleen grond gekocht voor het kerkgebouw, maar ook voor een begraafplaats. Dit parochiekerkhof is nog steeds in gebruik. Het bijzondere hiervan is dat al de graven van parochianen, die vanaf 1932 in Steenwijksmoer zijn begraven, nog steeds te vinden zijn.

In het midden van het kerkhof staat een prachtige beeldengroep. Deze Calvariegroep is in 1942 geschonken door de familie P. van Eykelenburg:  ‘ome Piet’

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is er bij het begin van de begraafplaats een Lourdesgrot voor Maria gerealiseerd.

Eén keer per jaar op 2 november met Allerzielen is het een feest om op de begraafplaats te zijn. Na de viering – 

altijd om 19.00 uur – trekken velen met brandende graflichten naar de graven van hun dierbaren om ze daar neer te zetten. Vooral als het weer een beetje mee wil werken, is dat een ontroerend moment.  Een enkele keer is het voorgekomen dat de graflichten de volgende morgen nog branden.

Voor de komende jaren is er een nieuw stuk grond, naast het oude kerkhof,  beschikbaar voor uitbreiding van de begraafplaats.

Helemaal achter op de begraafplaats langs de scheidsmuur is een urnenmuur gemetseld, die alweer te klein was. In 2013 is deze urnenmuur verlengd.

 

Pastores in de parochie

Pastoor J.B. Slosser 1930/1932 - 1967

Als bouwpastoor heeft hij zich zeer actief ingezet voor het bouwen  van de kerk in Steenwijksmoer. Hij was een harde werker die zich met volle overgave op zijn werk heeft gestort. Hij leefde sober en had voor zichzelf niet veel nodig, maar voor het kerkgebouw wist hij steeds weer mensen warm te maken om te sparen voor de verfraaiing ervan. Hij had zijn vaste regels en verwachtte dat men zich daar ook aan 

hield. De veranderingen in de 60er jaren na het Tweede Vaticaans Concilie kosten hem veel energie, maar hij probeerde zoveel mogelijk met zijn tijd mee te gaan.

 

 

 

Pastoor  H.Z. Bosma 1967 - 1971

     Pastor Bosma  kwam nadat pastoor Slosser afscheid genomen had en was betrokken bij de verkoop van de        pastorie, die tot die tijd rechtstreeks met de kerk verbonden was. Deze pastorie had veel achterstallig                    onderhoud en na overleg met - en op advies van - het bisdom werd de oude pastorie verkocht en een nieuwe       aan de Kerkweg gerealiseerd. Zijn interesse lag vooral bij de jeugd. De jeugdvereniging Anjobema kwam             met zijn steun van de grond. Pastor Bosma is overleden op 5 januari 2015, op 97 jarige leeftijd.

 

 

 

Pastoor A.G.M.Jorritsma 1971 – 1977

In 1971 kwam pastoor A.G.M. Jorritsma naar Steenwijksmoer. Hij was meer behoudend dan zijn voorganger. Zijn hart lag bij de Roomse traditie en hij hield van de Latijnse teksten en gezangen. De ouderen in de parochie hadden zijn volledige aandacht. In het maatschappelijk werk voelde hij zich zeker thuis. Hij was voorzitter van de afviesraad van de M.A.D.I. (nu  Icare). In 1977 ging pastoor Jorritsma met emeritaat. Hij overleed 25 oktober 1980 op 67 jarige leeftijd

 

 

Pastoor F. van Halderen 1977-1989

    Een totaal andere persoonlijkheid was pastoor F. van Halderen. Hij stelde zich op te midden van zijn parochianen.      Door begrip te tonen voor de jongeren en soms gewoon met hen op de grond te gaan zitten, kreeg hij een goed         contact met hen. Het koor Palet werd in zijn tijd opgericht. Onder zijn leiding werden de parochanen meer                   betrokken bij de vieringen. De liturgische werkgroep werd opgericht en ging diensten verzorgen. Bij het werk in de       parochie schakelde hij steeds vaker zijn parochanen in. Hij stond open voor nieuwe en andere ideeën.Hij heeft           ook enkele jaren de zorg voor de parochie Sint Willibrordus in Coevorden gehad.  

   In 1989 moest hij het kalmer aan gaan doen en vertrok naar Vorden. Later naar Venlo en Weert. Daar is hij op 11       september 1999 op 77 jarige leeftijd overleden.

Pastoor G. Lukassen 1989 - 2009

Na het vertrek van pastoor F.van Halderen werd er geen nieuwe pastoor benoemd, maar werden pastoor G.Lukassen en pastor R. Schoemaker (pastoraal werker) van de Sint Willibrordusparochie in Coevorden ook benoemd in Steenwijksmoer. Pastoor Lukassen is 20 jaar de herder van beide parochies geweest. Hij was iemand die ruimte bood aan zijn parochianen zonder de tradities te vergeten. In Ghana – waar hij lang missionaris was – lag zijn hart en hij wist veel mensen enthousiast te maken voor vele projecten daar. In 2009 is hij met emeriaat gegaan. 

Op zaterdag 7 oktober 2017 is hij in Cahier en Keer overleden. Hij werd 88 jaar

 

Pastor R. Schoemaker (pastoraal werker) 1989 - 1994

Pastor R.Schoemaker was de eerste pastoraal werker in Steenwijksmoer. Hij kwam met zijn gezin in de pastorie van Steenwijksmoer wonen na het samengaan van de parochies van Coevorden en Steenwijksmoer. Hij was een wat stille man die prachtige overwegingen verzorgde. Zijn hart lag bij de vieringen, die hij graag en goed verzorgde.

In 1994 vertrok hij met zijn gezin naar Meppel waar hij op 5 mei 2006 aan een hartaanval onverwacht is overleden. Hij werd 62 jaar.

 

Pastor L. Minnema (pastoraal werkster)  1998 - 2008

Na het vertrek van pastor Schoemaker was een nieuwe pastoraal werkster nodig, omdat voor pastor Lukassen het werken in twee parochies te veel was. Pastor L.Minnema was een hartelijk persoon, die contact zocht met velen en open en oprecht geïnteresseerd was in wat mensen bewoog. Na tien jaar hier werkzaam te zijn geweest, vertrok ze naar Heeten om daar een samenwerkingsverband te begeleiden. Nu is ze werkzaam in Leeuwarden.

 

 

 

Pastor D.E.Ketelaar 2009-2011              

Toen pastor Lukassen aangaf te willen stoppen, werd pastor D.Ketelaar door het bisdom gevraagd tijdelijk de    parochies van Steenwijksmoer en Coevorden te bemannen. Onder zijn leiding is er een start gemaakt met het      samenwerkingsverband Immanuël. Het eerste jaar heeft hij pastor Tjepkema wegwijs gemaakt in de parochies. Zijn hart lag bij het zorgcentrum Sint Franciscus.

Pastoor D.E. Ketelaar is op 5 december 2019 in Emmeloord overleden.

Hij is 81 jaar geworden.

 

Pastor J.B.Z. Lange (pastoraal werkster) 2010- 2016

 Pastor Lange was pastoraal werkster in Nieuw Schoonebeek toen er een start werd gemaakt met het samenwerkingsverband tussen 5 parochies (Immanuel). Zij werd  aan het begin van dit samenwerkingsverband tot pastoraal werkster benoemd van het nieuw te vormen verband.  Pastor Lange had de zorg voor de voorbereiding van het vormsel en  het rooster van de liturgische vieringen. Ook de redactieraden kwamen onder haar leiding bijeen om te komen tot eenzelfde werkwijze.

 Momenteel is ze werkzaam in de Goede Herder parochie in Emmen-Erica.

 

Pastoor T.T.Tjepkema 2010 - 2021

Pastoor T. Tjepkema is als pastoor in de parochie Immanuel van 2010 tot 2021 werkzaam geweest. Hij kwam hier naar toe toen zijn opleiding bijna voltooid was. In 2010 werd hij in Groningen tot priester gewijd. Het samenwerkingsverband moest toen nog van start gaan.

Een begeesterd mens die altijd zei dat God op zijn schouders met hem mee ging. Dat straalde hij ook uit. Hij wist mensen te enthousiasmeren en zocht altijd de verbinding met anderen. Hij probeerde mensen te betrekken bij wat voor hem zelf het meest belangrijk was. Op zondag 7 februari 2021 ging hij voor de laatste keer voor in Steenwijksmoer

Momenteel ligt zijn werkgebied in de parochie in Heerenveen.

 

 

Pastor F.J.M. Wielens (diaken) 2016-2022

Na het vertrek van pastor J. Lange op 1 maart 2016 werd diaken F. Wielens benoemd in het samenwerkingsverband Immanuel.   Hij is eind 2022 met emiraat gegaan aangezien hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor B.J.J. Buit  2021 - ....

Vanaf juni 2021 is B.J.J. Buit als pastoor werkzaam in ons samenwerkingsverband

 

 

 

 

 

 

 

Diaken N. Nijhuis 2023 - ....

 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS