Dienen - Diaconie

Het woord “diaconie” stamt uit het Grieks en betekent “dienen”. In het Oude en het Nieuwe Testament zijn veel teksten te vinden die ons aansporen onze medemens te helpen en te dienen. Gesterkt door de liefde van God trachten we onze naaste lief te hebben als onszelf. In de sociale leer van de Rooms-Katholieke kerk worden zeven werken van barmhartigheid genoemd:

  1. De hongerigen spijzen
  2. De dorstigen laven
  3. De naakten kleden
  4. De vreemdelingen herbergen
  5. De zieken verzorgen
  6. De gevangenen bezoeken
  7. De doden begraven

Als mens en zeker als rooms-katholiek gelovige worden we opgeroepen deze werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen. Dit is een oproep aan ieder individueel maar ook aan ons gezamenlijk. Van ons wordt verwacht dat we passend reageren op een medemens zeker wanneer die in nood verkeert.

Als parochie en geloofsgemeenschappen doen we ook gestructureerd aan diaconie, bijvoorbeeld via de VOM-groep, de PCI en de bezoekgroepen die in de geloofsgemeenschappen actief zijn.

De VOM-groep voert elk jaar een aantal acties met name in de Advents- en Veertigdagentijd. In de Veertigdagentijd organiseert de VOM-groep de Vastenwandeling. Met het ingezamelde geld worden projecten of groepen ondersteund, vaak in de derde wereld.

Contactpersoon VOM-groep: H.M. v.d. Veen-Bruins tel. 0524-516294

VOM-groep Immanuel

 

 

In de advent zamelen we in de parochie Immanuel levensmiddelen in voor de Voedselbank Zuidoost-Drenthe, afdeling Coevorden. De actie is jaarlijks een groot succes, er worden heel veel houdbare levensmiddelen ingeleverd in onze kerken.


Hongerdoeken

In de Vastentijd is door de VOM groep Immanuel in elke parochie een hongerdoek opgehangen. De hongerdoeken, gemaakt in verschillende werelddelen, vertellen elk hun eigen verhaal door symbolen en beelden uit het Zuiden.

De geschiedenis van de hongerdoek

Al bijna veertig jaar worden voor de vastentijd zogenaamde honger-doeken gemaakt. De hongerdoek gaat terug op een oud, middel-eeuws gebruik. Het werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Dat stond symbool voor de uitbanning van de mens uit het paradijs. Het had ook te maken met de opvatting van de middel-eeuwse christen dat hij als zondige mens onwaardig was om het altaar te naderen. Aanvankelijk waren het eenvoudige linnen doeken, later werden ze beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’.

Steenwijksmoer en Weiteveen - De levenskring

De levenskring  René Tchebetschou  - Kameroen

De Kameroenese kunstenaar liet zich inspireren door de sociale en culturele omstandigheden in zwart Afrika.Het doek volgt daarbij het Onze Vader, zoals dat in Afrika wordt ervaren, beleefd en gebeden.

Onze Vader die in de hemel zijt… Hemel en aarde vormen voor de Afrikanen een kosmische eenheid. God is overal. Op het doek zie je zijn gezicht in de oranje maskers en Jezus zie je midden tussen de mensen, herkenbaar aan zijn oranje kleding.

Uw rijk kome, uw wil geschiede… Christus is bij mensen als zij samenkomen om te eten, midden boven. Iedereen krijgt haar of zijn deel, ook het kind, ook de dieren.

Geef ons heden ons dagelijks brood… Mensen werken en zwoegen voor hun dagelijks brood. Ze zaaien, oogsten en bereiden het voedsel, Ze worden geboren en ze sterven.

Vergeef ons onze schuld en leid ons niet in beproeving… De volheid van het leven wordt bedreigd, zoals op het doek aan weerskanten te zien is. Door ziekte, corruptie, drankmisbruik en uitbuiting; en door de vervreemding die vanbuiten komt .

Maar verlos ons van het kwade… Het leven, speelt zich af binnen de kring van God en de voorouders. Zij beschermen mensen tegen het kwade als Jezus in het midden van de Afrikaanse levenskring staat.

 

 

Zeg niet Onze Vader

Zeg niet Vader, als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet onze, als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet hemel, als je slechts naar aardse zaken verlangt.

Zeg niet uw naam worde geheiligd,

als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet uw rijk kome,

als je alleen maar hoopt er zelf beter van te worden.

Zeg niet uw wil geschiede,

als je geen tegenslag kunt verdragen.

Bid niet voor het brood van vandaag,

als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet voor vergeving van schulden,

als je in wrok leeft met familie of buren.

Bid niet voor een leven zonder beproeving,

als je voortdurend met het kwaad omgaat.

Bid niet voor een leven zonder kwaad,

als je niet op zoek bent naar het goede.

Zeg niet amen en zo zij het,

als je dit gebed niet ter harte neemt.

Tsjaad

 


 

 

Schoonebeek - Bijbelse vrouwen - Lucy D’Souza - India

De Indiase artieste liet zich in dit doek inspireren door drie oudtestamentische en drie nieuwtestamentische vrouwenverhalen. Het zijn telkens verhalen van vrouwen die zich inzetten voor een betere samenleving, voor het Rijk Gods op deze wereld. Zij wijzen ons de weg naar gerechtigheid, naastenliefde en vrede; zij gaan de strijd aan tegen onderdrukking, onrecht en racisme; zij kiezen voor de armen en degenen die gevaar en risico lopen in deze wereld. Zij vinden daartoe de kracht in zichzelf en in meditatie. De mediterende, in zichzelf gekeerde vrouw in de graankorrel nodigt ons uit tot een reis naar binnen, tot inkeer in onszelf om de kracht op te doen voor de reis naar buiten, naar armen, onderdrukten en naamlozen. De bijbeltekst hierbij is Lc. 13,21 en Joh. 12,24

Met de klok mee vanaf linksboven. Allereerst Mirjam, de profetes en zuster van Mozes; water halen is voor vrouwen in India dagelijkse arbeid. De Egyptische vroedvrouwen Sifra en Pua die de pasgeboren joodse jongetjes redden ondanks een bevel van farao; in India zijn pasgeboren meisjes weinig in tel; velen sterven daarom jong. De vreemdelinge Ruth die met haar schoonmoeder aren raapt om te overleven; in de dagelijkse strijd om het bestaan ligt in India de zwaarste last op de schouders van vrouwen. Maria en Elisabet; de machtigen stoot Hij van hun troon en de eenvoudige verheft Hij. De boom van de machtigen is geveld en uit de tronk van Jesse ontspruit een nieuwe loot. De vrouw uit Kanaän, geen joodse, vraagt Jezus om haar dochtertje te genezen. Steeds meer vrouwen in India komen in het geweer tegen minderwaardige behandeling in wetgeving en samenleving. Maria Magdalena bij het graf; zij is de eerste getuige van zijn verrijzenis. Ondanks alle problemen blijven vrouwen in India getuigen van het leven.

 

JIJ BENT BIJZONDER

Jij vrouw, jij bent bijzonder.

Ieder van ons is apart, beeld van God.

Niemand is zoals jij.

Want jij, vrouw, jij bent de uitverkorene

in het oog van God.

Zo zijn wij allen kinderen van God,

Gods schepping.

Dalit-vrouw uit India

 

 

 

Nw. Schoonebeek  - Naar een nieuwe wereld  Adolfo Pérez Esquivel

 

De Argentijnse kunstenaar vindt zijn inspiratie bij mensen als Ghandi en Martin Luther King: de geweldloze strijd voor een goede en rechtvaardige zaak. De aanleiding van deze hongerdoek is de herdenking in 1992 van de ‘ontdekking’ van Amerika in 1492, afgebeeld rechtsboven. Voor de oorspronkelijke bewoners heeft dat weinig geluk gebracht. Ze werden onderworpen, van mensen tot dingen gemaakt, tot slaven van de blanke overheersers. Hun eeuwenoude cultuur beeldde Esquivel midden boven af: de poort van de zon in Bolivia, Machu Picchu in Peru, de piramides van de Azteken en Maya’s in Midden Amerika. De gouden zon is voor de indianen het beeld van God, tegen van hoop en toekomst. Links op het hongerdoek schildert hij het minder mooie heden: krottenwijken, vervuilende industrieën, verstedelijking en onderdrukking door de politie van straatkinderen, werklozen en andere armen. Maar er is ook hoop. Vooraan op het doek zien we de opgestane Christus. Met hem trekken op landloze boeren die op zoek zijn naar het van hen afgenomen land, verdwenen kinderen, de vermoorde leider van de rubbertappers

in Brazilië Chico Mendes, en de Guatemalteekse katechist Vincente Menchu, de vader van Rigoberta, eveneens vermoord. Ook Bisschop Romero zien we, de ‘dwaze moeders’ uit Argentinië, maar ook de Indiaanse leider Tupac Amaru, onthoofd door de Spanjaarden, en de legendarische Braziliaanse slavenleider Zumbi. Samen met vele anderen die hun leven hebben gegeven is Jezus op weg naar een nieuwe wereld. Ze vragen ons met hen mee te gaan!

 

ZE HEBBEN JE GEDOOD

Ze hebben je gedood en ons niet gezegd,

waar ze je lichaam begroeven.

Maar sindsdien is heel ons land jouw graf;

en in ieder stukje grond

waarin je lichaam niet aanwezig is

ben jij opgestaan!

Ze dachten je te doden,

ze dachten je te begraven,

maar het was zaaien, wat ze deden.

Grafschrift voor een vrijheidsstrijder

Coevorden - De vreemdeling in ons midden - Azariah Mbatha,

Deze hongerdoek - een linosnede - is vervaardigd door Azariah Mbatha, een Zuid-Afrikaan. Hij heeft aan den lijve ervaren wat het is, om in angst te moeten leven, vreemdeling te zijn, je te moeten aanpassen. Aan de hand van Bijbelverhalen en gebeurtenissen uit Afrika en Europa beeldt hij de harde werkelijkheid van vreemdelingen en vluchtelingen uit. Maar hij verliest daarbij niet uit het oog, dat het ook anders kan, dat er ergens in de wereld ook een gastvrije plek is om te wonen. Zo wil hij ons uitdagen om stil te staan bij de oorzaken waarom mensen huis en haard moeten verlaten en moeten vluchten. En hoe wij hen - helaas - vaak ontvangen en met hen omgaan. In het centrum van de doek is het Bijbelverhaal van de Emmaüsgangers afgebeeld. Het staat er in drie lagen: onderaan zien we de leerlingen met ‘de vreemdeling’ op weg naar Emmaüs, middenin openbaart Jezus zich aan hen als ze aan tafel zitten en boven verdwijnt hij uit hun gezicht, terwijl zij terugkeren naar Jeruzalem. Bovenaan links treffen we Abraham en Lot aan die met hun families en vee Ur van de Chaldeeën verlieten om naar het beloofde land Kanaän te trekken. Bovenaan rechts zien we Mozes met de stenen tafelen op weg naar farao en daaronder leidt hij zijn volk weg uit Egypte. Onder deze twee Bijbelse taferelen heeft de kunstenaar het leven in Afrika afgebeeld. Velen zijn op de vlucht voor oorlog of op zoek naar een beter leven: van het platteland naar de stad, van het ene land naar het andere, van Afrika naar Europa. Ze staan aan onze poort, worden in kampen opgeborgen en ook als ongewenste vreemdeling het land uitgezet.

 

IK KLOP AAN JOUW DEUR

Ik klop aan jouw deur,

ik klop aan jouw hart,

voor een bed en een warme plek,

maar je laat me niet binnen.

Broer, open je deur!

Waarom vraag je me steeds,

of ik uit Afrika kom, uit Amerika,

uit Azië en niet uit Europa?

Zus, open je deur!

Broer, open je deur, zus, open je hart!

Ook ik ben een mens,

met een lichaam, met een ziel.

Een mens zoals jij!

René Philombe, Kameroen

 

Eilanden van Hoop in San Salvador - Vastenactie 2017

In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de ‘mara’s’. De mara’s hebben ieder een eigen territorium en beheersen het leven in ‘hun’ wijken volledig. Mensen worden bedreigd, afgeperst en beroofd. Wie praat met de politie, wordt ernstig verminkt of vermoord. Het betekent ook dat mensen niet van de ene wijk naar de andere kunnen: dan worden ze beschouwd als indringers op vreemd terrein. De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’, voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als jonge puber, zonder vader en zonder geld. Ons campagneproject – de samenwerking van een aantal katholieke organisaties – wil helpen voorkomen dat kinderen en jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze ook buiten de bendestructuren een goed bestaan kunnen opbouwen. Met onze bijdrage steunen we verschillende initiatieven, alle ‘Eilanden van hoop’ in een gewelddadige samenleving.

 

·         Het Jeugdcentrum in Apopa van de zusters Angel de la Guarda.

·         De oprichting van een jeugdcentrum in Mejicanos.

·         Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos.

·         Het werk van de vrijwilligers van CBC op basisscholen.

·         CBC traint vrijwilligers en steunt hen bij de uitvoering van hun werk.

 

 

Gebed voor vrede – mgr. Alas, aartsbisschop San Salvador

Heilige Redder van de wereld,

wijs ons met Uw wijsheid de weg

zodat wij vredestichters worden in ons land.

Heer Jezus, kijk met erbarmen naar Uw mensen,

vervul ons met Uw licht, hul ons in Uw genade.

Heer, zorg dat onze daden zijn geworteld in geloof,

in waarheid, rechtvaardigheid en liefde.

zodat broederschap en liefde overvloedig zullen groeien.

Geef ons de vaardigheden een samenleving van verzoening te bouwen;

een samenleving vrij van geweld, waarin de waardigheid

en rechten van allen worden gerespecteerd;

een samenleving van vrede, waarin we oprecht

elkaars broeders en zusters zijn.

O God, dat Uw aanwezigheid ons vergezelt,

vandaag en alle dagen van ons leven.

Dit alles vragen wij U op voorspraak van onze moeder, de Heilige Maagd Maria, en van onze gezegende aartsbisschop Mgr. Romero. Amen.

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS