Werkgroepen

Aanspreekbaar locatieraadslid voor leden van volgende werkgroepen is de heer Henk Eggen.

Werkgroep
Contactpersoon

Liturgische werkgroep

 

Gezinsvieringen

mw. G.J.M. Plas - Zoelman 
D. Krammerstraat 87
7741 TG Coevorden 
Tel: 0524 - 51 70 92 

sinyplas@outlook.com

Kinderwoorddiensten

mw. Wiggers-Hindriks
Tel: 0524 - 78 52 23

Lectoren en Lectrices

 

V.O.M. groep  

Parochiële Caritasinstelling

Bankrekening PCI : NL92 RABO 0358 3548 11

dhr. J.F.G. Specken ofs 
Tel: 06 - 28 09 03 47
Jongerenpastoraat dhr. J.F.G. Specken ofs 
Tel: 06 - 28 09 0347


Aanspreekbaar bestuurslid voor leden van volgende werkgroepen is 

Werkgroep
Contactpersoon

Volwassenencatechese

dhr. J.T.G.M. van Oevelen
Tel: 0524 - 53 12 26

Huwelijksvoorbereiding

 

Verliesverwerking (Omzien naar elkaar) mw. A.H. ten Berge - Hettinga 
Verbindingsweg 35
7751 BA Dalen 
Tel: 0524 - 55 25 50
Bezoekersgroep Coevorden

mw. L. Maatman
Tel. 06 - 10 09 56 42

Bezoekersgroep Dalen en omgeving mw. G.J.M. Platzer - Beukeveld 
Wilgenstraat 13
7751 AZ Dalen 
Tel: 0524 - 55 13 75

 

Aanspreekbaar bestuurslid voor leden van volgende werkgroepen is 

Werkgroep
· Contactpersoon

Kerkschoonmaak

  mw. M. Stroeve - Wargers
  Tel: 0524 - 51 22 84

Kerkversiering

  mw. M. Stroeve - Wargers
  Tel: 0524 - 51 22 84

Parochieblad Pastorale

  

Aanspreekbaar bestuurslid voor leden van volgende werkgroepen 

Werkgroep
Contactpersoon

Coördinator oud papier

dhr. J.H. de Vries
Tel: 0524 - 51 52 90

R.K.- begraafplaats "De Loo"

Beheerder

Administratie

dhr. H.J. Eggen
Tel: 0524 - 51 28 67

dhr. G.J. Plas 
Tel. 0524 - 51 70 92


Aanspreekbaar bestuurslid voor leden van volgende werkgroepen

Werkgroep
Contactpersoon

Kosters

dhr. R. Woering 
Gramsbergerstr 14
7742 VE Coevorden 
Tel: 0524 - 51 41 58

Acolieten en misdienaars

 

Nationale Bedevaarten Lourdes  
Woonwagenwerk

mw. J.B. Reinink - Wargers
Tel: 0524 - 51 54 88


Aanspreekbaar bestuurslid voor leden van volgende werkgroepen is

Werkgroep
Contactpersoon

Katholieke Vrouwenvereniging Coevorden

mw. L. Colmer - Genegel 
Biezenbrugstraat 7
7741 EC Coevorden 
Tel: 0524 - 51 59 65


... 
 

Werkgroep
Contactpersoon

I.K.O. (Inter Kerkelijk Overleg)

vacant

Katholiek Bond voor Ouderen

 

Stichting Restauratiefonds

dhr. L. Scholten
Tel: 0524 - 51 41 95
www.srowillibrorduskerkcoevorden.nl

 


 Liturgische werkgroep

De Liturgische Werkgroep is in 1977 opgericht met de intentie inbreng te hebben in en mee te denken over alle liturgische vieringen in de parochie. En zo heeft ze ook gefunctioneerd in de eerste jaren.
Nu is het een groep die de zogenaamde Vieringen onder leiding van een parochiaan verzorgt. De frequentie waarmee zij dit doet, is zeer wisselend: als er, zoals momenteel het geval is, voldoende pastores zijn, dan komt de werkgroep in actie bij vakanties, vrije dagen en vrije weekeinden van de pastores, maar als er, zoals in het verleden meermalen is gebeurd, een vacature is, dan heeft de groep een (zeer) drukke tijd.
Ook de avondwakes voor de overledenen worden door de Liturgische Werkgroep verzorgd.


 Gezinsvieringen

Het doel van de werkgroep is de kerkdiensten voor kinderen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ze stelt samen met de pastor of voorganger een dienst samen die afgestemd is op ouders én kinderen. De lezingen - in een gemakkelijk te begrijpen taal - staan centraal.
De werkgroep bestaat uit
* leerkrachten en ouders van leerlingen van de twee katholieke basisscholen in Coevorden;
* ouders van leerlingen van de openbare basisschool in Dalen;
* de dirigent van het kinderkoor en
* de heer Leijendekker, die de lay-out van de boekjes verzorgt.

Per jaar zijn er vijf à zes gezinsvieringen, zeker met Kerstmis en Pasen; verder zijn er twee vieringen met een bepaald thema (zoals Moederdag en vakantie).
Bij de communie is er voor de allerkleinsten en degenen die nog niet hun Eerste Communie gedaan hebben, een traktatie, want in zo'n viering die bedoeld is voor alle leeftijden, horen ook zij erbij.

De werkgroep organiseert ook het jaarlijkse uitstapje voor de jonge vrijwilligers in onze parochie; dat zijn de kinderen van het kinderkoor, de misdienaars en de bezorgers van Pastorale, het parochieblad.


 Kinderwoorddiensten

De Werkgroep Kinderwoorddiensten is gestart in 1988; het team bestaat uit zeven dames. Om de week kunnen de kinderen van de basisschool naar de Kinderwoorddienst komen en luisteren naar de verhalen uit de kinderbijbel.
Na het openingslied en het welkomstwoord wordt de kinderen gevraagd naar voren te komen. Hier wordt een kaars aangestoken en zo nemen zij het licht mee naar hun eigen dienst, waarin de bijbelverhalen op een voor kinderen beter te begrijpen manier worden uitgelegd. N.a.v. die verhalen wordt er getekend, gekleurd of een ander werkje gemaakt, dat ze meenemen naar huis.
De kinderen hebben ook hun eigen collecte. Dit geld wordt gespaard voor een doel dat speciaal wat met kinderen te maken heeft. Als de kinderen teruggaan naar de kerk (na de Voorbeden), nemen ze het licht (de kaars) weer mee. Dan wordt in het kort uitgelegd wat ze gedaan hebben en een van de kinderen leest een gebedje voor.
Tijdens de Advent en de Veertigdagentijd is er elke zondag een Kinderwoorddienst; dan hebben we altijd een project.
Bent u nieuwsgierig geworden en denkt u:"Dit is ook iets voor mijn kinderen"? Ze zijn van harte welkom! In de Pastorale worden de zondagen vermeld wanneer er een Kinderwoorddienst is.


 Schoolcatechese

Op de twee katholieke basisscholen in onze parochie wordt de catechese verzorgd door de leerkrachten.
De kinderen uit Dalen bezoeken de Wessels Boerschool, een openbare school. Daar krijgen ze catechese samen met de kinderen van protestantse huize. Dit wordt gedaan in samenwerking met de Nederlands Hervormde Kerk van Dalen.
Voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel van deze kinderen dragen de pastores zorg samen met enkele ouders.


 Jongerenpastoraat

Het jongerenpastoraat stelt zich ten doel om ontmoetingsmogelijkheden te creëren waarbinnen jeugd en jongeren op een eigentijdse en creatieve wijze onderlinge verbondenheid en saamhorigheid kunnen ontwikkelen binnen de Katholieke parochiegemeenschap(pen).
Gelijktijdig wil zij vanuit een christelijke en Katholieke inspiratie een bijdrage leveren aan de 'geloofs' vorming van jonge mensen in dienst van Kerk en Samenleving.


 Huwelijksvoorbereiding

Wanneer mensen in onze parochie hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen, ontvangen zij na aanmelding bij de pastoor een uitnodiging om mee te doen aan een serie van drie gespreksavonden.
Deze avonden onder leiding van een parochiaan en iemand uit de werkgroep huwelijksvoorbereiding vinden plaats in de parochiezaal. De pastoor is bij de kennismaking en ook de derde avond bij de afsluiting aanwezig. Hij maakt dan met ieder aanstaand echtpaar afzonderlijk een afspraak om de liturgie en praktische zaken door te nemen.
Deze avonden worden al jaren verzorgd door de werkgroep en zijn een goede voorbereiding en bezinning op het kerkelijk huwelijk.


 

 Verliesverwerking (Omzien naar elkaar)

Omzien naar elkaar is de interparochiële Werkgroep verliezen verwerken van de parochies van Steenwijksmoer en Coevorden.
Wij, als parochie, vinden het belangrijk om als u een dierbare verloren hebt, elkaar nabij te blijven. De leden van de werkgroep willen u steunen bij het dragen en verwerken van uw verlies.

Contactpersonen:
voor Steenwijksmoer:
    R. van Eijden-van Middelaar
    Burgemeester Legroweg 20
    7864 TK Zwinderen
    Tel. 0524 - 29 18 40
voor Coevorden:
    A.H. ten Berge-Hettinga
    Verbindingsweg 35
    7751 BA Dalen
    Tel. 0524 - 55 25 50


 Nationale Bedevaarten Lourdes


 Kerkschoonmaak

Net als ons eigen huis moet ook de kerk zo nu en dan een schoonmaakbeurt hebben. Hiervoor bestaat de werkgroep Kerkschoonmaak.
Eens per maand gaat een groepje van ongeveer vier dames aan de slag en met een paar uur is het hele kerkgebouw weer vrij van alles wat er niet hoort. Onder of na het werk is er een kopje koffie.
Eens per jaar wordt er een rooster opgesteld voor zes groepjes; zo komt elke vrijwilligster twee keer per jaar aan de beurt. Als iemand verhinderd is, zorgt ze zelf voor een vervangster, meestal door haar beurt te ruilen met iemand van een andere groep; er zijn namelijk geen reserves, omdat de totale werkgroep eigenlijk te klein is.
Dus ... als u wilt (ook heren zijn welkom!), kunt u u aanmelden als vrijwillig(st)er bij het parochiesecretariaat of de leidster (tevens contactpersoon) van de werkgroep.


 Kerkversiering

De Werkgroep Kerkversiering bestaat uit acht leden. De bloemstukken voor het weekeinde, een begrafenis of huwelijksviering worden gemaakt door twee of drie leden. Ook verzorgen wij de vaste planten. Om de veertien dagen wordt er gerouleerd.


 Parochieblad Pastorale

PASTORALE, ons parochieblad, verscheen in zijn huidige vorm voor het eerst in december 1992, dat was m.i.v. de 32e jaargang. De toenmalige redactieraad gaf de volgende toelichting bij de nieuwe naam:
Een PASTORALE is een lied, muziekstuk, kleine opera of dichtwerk waarin het harmonieuze leven van herders wordt bezongen of beschreven. We hebben voor deze naam gekozen, omdat de inhoud van het blad gaat over ons aller pastoraal (herderlijk) werk in onze parochie en de harmonie (saamhorigheid) daarin moet/kan bevorderen, menen wij. In de naam PASTORALE is het gedeelte PASTOR helemaal zwart gedrukt, waardoor dat woord "apart" gelezen kan worden. U kunt dan ook PASTOR WILLIBRORD lezen, de patroonheilige, dus dé pastor van onze parochie Coevorden; daarom staat hij in het centrum van onze (vesting-)stad. Ook kan dat woord PASTOR op onszelf slaan: wij moeten pastor zijn voor elkaar! De redactieraad hoopt, dat ( ... ) dat het blad van PASTORALE waarde mag zijn voor onze hele parochiegemeenschap en allen die zich daarmee verbonden voelen.


 Acolieten en misdienaars

Buiten pastores, voorgangers, lectors, kosters en organisten zijn er ook misdienaars en acolieten nodig voor de eredienst. In onze parochie kunnen kinderen vanaf groep 6 daaraan meedoen. De misdienaars zijn actief in de vieringen op dinsdagavond en bij rouw- en trouwdiensten. Na een korte opleiding worden ze ook gevraagd voor de weekendvieringen. Na de basisschool worden ze acoliet genoemd. Ze mogen doorgaan zolang ze willen, er is geen leeftijd waarop ze moeten stoppen!
 


 I.K.O. (Inter Kerkelijk Overleg)

Het I.K.O. heeft tot doel de onderlinge oecumenische gezindheid tussen de aangesloten gemeenschappen te vergroten. Door gezamenlijke activiteiten probeert christelijk Coevorden zoveel mogelijk als een eenheid naar buiten te presenteren.
Deelnemende kerken zijn de Baptistengemeente, de Gereformeerde Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk en de r.-k. parochies van de H. Willibrordus te Coevorden en van de H. Franciscus te Steenwijksmoer.


Secretariaat IKO: Dhr. E. Klement
Rabenhauptstraat 1
7741 EN Coevorden
telefoon: 0524 - 51 54 54
e-mail:    iko.coevorden@gmail.com


 Katholiek Bond voor Ouderen

In ons land zijn twaalf autonome K.B.O.'s, die samen een federatie vormen, de Unie K.B.O., met 250.000 leden de grootste ouderenbond van Nederland. Ook Drenthe heeft zo'n K.B.O., de K.B.O. Drenthe, met negen afdelingen, waarvan K.B.O. Coevorden er één is. De afdeling Coevorden is een vereniging van 55-plussers in onze gemeente die vanuit een katholieke levenshouding opkomt voor haar leden door middel van belangenbehartiging, informatie en ontspanning.

www.kbocoevorden.nl


 Stichting Restauratiefonds

De Restauratie Commissie dateert van 1984. De oprichtingsvergadering vond plaats op 4 december l984 in de oude pastorie aan de Sallandsestraat. Zij functioneert los en onafhankelijk van het parochiebestuur met een eigen verantwoordelijkheid betreffende activiteiten, financieel beheer en bestemming van de gelden van het Restauratiefonds.
Doel van deze Commissie is gelden bijeen te brengen voor verfraaiing en restauratie van het interieur van het kerkgebouw. Als eerste doel werd gesteld de restauratie van het grote kerkorgel. Als start van een aantal activiteiten om de broodnodige gelden in te zamelen, werd een thermometer achter in de kerk geplaatst. Bijdragen konden hierin worden gedeponeerd of worden overgemaakt op een bankrekening.
Goed begin is het halve werk, zegt het spreekwoord, want spontaan werd een gift van fl. 1000,= ontvangen en eind december 1984 gaf de thermometer een stand aan van maar liefst fl. 4500.=
Op 25 april 1986 was er zoveel geld ontvangen dat in een speciale dienst het gerestaureerde orgel in gebruik kon worden genomen. Verder werd actie gevoerd voor het herstel van de gebrandschilderde ramen. Dit werd een groot succes zodat met de restauratiewerkzaamheden van de ramen kon worden aangevangen.
Steeds bleven nog veel punten op het programma staan die voor verbetering in aanmerking wensten te komen, niet alleen ten behoeve van het kerkgebouw, maar ook voor de eredienst, met name het aanbrengen van een geheel nieuwe geluidsinstallatie, inrichting Mariakapel, aanschaf houten Corpus anno 1780, innovatie kerkbanken & electrificatie van de kerkklokken.
De Restauratie Commissie bleef doorgaan met het voeren van acties; zij het in den beginne met het houden van rommelmarkten, loterijen, fancy-fairs, kaarsenverkoop. De laatste jaren ligt het accent op het inzamelen van oud papier met medewerking van een corps van vrijwilligers. Voor deze inzameling is indertijd een convenant gesloten met de gemeente Coevorden.

Website:  www.srowillibrorduskerkcoevorden.nl

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
Dhr. A. Scholten –    voorzitter
Dhr. G. Beukeveld -  secretaris
Dhr. H v. d. Veen -    penningmeester

 

Copyright © 2024 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS