Pastores

Pastoor T.T. Tjepkema, priester
Sint Jansstraat 10
7741 HB Coevorden
telefoon: 0524 - 51 27 76 en mobiel: 06 – 11 27 36 73
email:      tjitze.tjepkema@planet.nl

Pastor F.J.M. Wielens, diaken
Zuidersloot 59
7765 AG Weiteveen
telefoon: 0524 - 54 12 76 en mobiel: 06 - 24 51 10 66
e-mail:    frans.wielens@immanuelparochie.nl

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS