Hieronder vindt u het reglement van de R.-K. Begraafplaatsen van de parochie Immanuel, aan deze site wordt nog gewerkt.

 

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE R.-K. BEGRAAFPLAATSEN VAN

Nieuw-Schoonebeek    H. Bonifatius, Kerkenweg 6, 7766 AV  Nieuw-Schoonebeek

Weiteveen                     O.L.V. Koningin van de Vrede, Ambachtsweg, 7765 BX  Weiteveen

Coevorden                    H. Willibrordus, De Loo 88, 7741 EG  Coevorden

Steenwijksmoer           H. Franciscus van Assisië, Hoofdweg 32, 7741 PR  Steenwijksmoer

Coevorden  2018

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 5 maart 2018 en goedgekeurd door de bisschop van Groningen-Leeuwarden d.d. 22 maart 2018 en van toepassing verklaard met ingang van 22 maart 2018. (Artikel 52) 

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsaanduidingen

Artikel 1

In dit Reglement wordt verstaan onder:

a.    bestuur: het parochiebestuur als vertegenwoordiger van de rechtspersoon R.-K. parochie Immanuel te Coevorden, eigenaresse van de begraafplaatsen.

b.    begraafplaatsen: de terreinen bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven of bijzetten van asbussen van overledenen, geheten

 •                               R.K. Begraafplaats H. Bonifatius, Kerkenweg 6 7766AV  Nieuw-Schoonebeek
 •                               R.K. Begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede, Ambachtsweg Weiteveen
 •                               R.K. Begraafplaats H. Willibrordus, Looweg 88  7741EG te Coevorden
 •                               R.K. Begraafplaats Sint Franciscus van Assisië, Hoofdweg 32 7741PR te Steenwijksmoer.

c.    beheerder: degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats.

d.    particulier (urnen-)graf: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of meer overledenen of hun asbussen, waarvan het uitsluitend recht voor twintig (20) of dertig (30) jaar is verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit                   reglement, welk recht kan worden verlengd.

e.    particuliere urnenruimte: een ruimte in de urnenmuur bestemd voor het plaatsen of bijzetten van een of meer asbussen van overledenen, waarvan het uitsluitend recht voor twintig (20) jaar is verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk recht  kan worden verlengd.

f.     rechthebbende: de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht op een particulier (urnen-)graf is verleend.

g.    grafrecht: het recht op een particulier (urnen-) graf voor tenminste tien jaar; het recht op bewaring van een asbus in de urnenmuur voor tenminste tien jaar.

h.    bijzetting:

       1.    het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is begraven.

        2.    het begraven van een asbus/urn in een graf waarin reeds een overledene of een asbus/urn is begraven.

        3.    het plaatsen van een urn op een graf, waarin reeds een overledene of een asbus/urn is begraven.

         4.    het plaatsen van een asbus/urn in een urnenmuur of urnengraf.

i.     asbus: hermetisch afgesloten koker met de as van de overledene.

j.     urn: voorwerp waarin een of meer asbussen zijn opgeborgen. De bepalingen voor asbussen in dit Reglement gelden ook voor urnen.

k.    urnenmuur: voorziening op begraafplaatsen waarin asbussen of urnen in een onverbrekelijk afgesloten ruimte dan wel hecht aan de plaats van bijzetting verbonden worden opgeborgen.

l.     strooiveld: terrein dat bestemd is om permanent as te verstrooien.

Bestuur

Artikel 2

Het bestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland en ter zake van het beheer van de begraafplaatsen bovendien aan dit Reglement.

Beheerder

Artikel 3

 1. Het bestuur kan voor elke begraafplaats afzonderlijk een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het beheer.
 2. De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de begraafplaats betreffende en om namens het bestuur (indien gemachtigd) grafrechten te verlenen.
 3. Het bestuur kan voor elke begraafplaats afzonderlijk een persoon (de administrateur) belasten met de administratie van die begraafplaats volgens het gestelde in artikel 9.

Regelingen vóór een begraving

Artikel 4

 1. Vóór de begraving
 • wordt in overleg met de rechthebbende de grafplaats bepaald met inachtneming van artikel 11;
 • wordt de rechthebbende na de grafplaatsbepaling op de begraafplaats een op dat moment geldend reglement verstrekt;
 • dient het verlof tot begraving of de bereidverklaring tot het bezorgen van de as te worden getoond.

Bevorderen van natuurlijke ontbinding

Artikel 5

 1. Een lijk mag uitsluitend worden begraven in een kist of ander omhulsel, eventueel met gebruikmaking van een lijkhoes, die voldoen aan de in de volgende twee leden opgenomen eisen:
 2. Bij de vervaardiging van lijkkisten zijn voor de volgende onderdelen of bewerkingen de volgende kunststoffen of toepassingen van kunststoffen toegelaten:
 1. Spaanplaat:  Verlijmde houtspaanders/houtvezels. Het spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg vrij of gemakkelijk vrij te maken formaldehyde per 100 gram plaatmateriaal. Gemeten met de fotometrische methode is dit 8 mg formaldehyde per 100 gram droog plaatmateriaal (normuitgave NEN-EN 120 uit 1991).
 1. Lijm:  Verwerkt in houtspaanplaat: ureumformaldehyde-lijm of isocyanaat-lijm; verwerkt in schottenlijm: ureumformaldehyde-lijm en/of PVAC-lijm; verwerkt in perslijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat; verwerkt in constructielijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat.
 1.  3  Lak:  Nitrocelluloselak dan wel een combinatielak van nitrocellulose, alkydharsen, en - eventueel - polyesterharsen.
 1. Handgrepen, sierschroeven en andere ornamenten:  Handgrepen, ornamenten en accessoires van graf- en crematiekisten dienen uitgevoerd te worden in vergankelijk materiaal, dan wel van buitenaf verwijderd te kunnen worden.
 1. 5 Hoofdkussen of hoofdsteun:  Zak van vergankelijk materiaal gevuld met houtkrullen of kartonnen hoofdsteun.
 1. Binnenbekleding:  Niet geïmpregneerd papier aan de binnenkant van de deksel en de wanden; katoen, zijde, rayon, of celluloseacetaat dan wel een mengsel van genoemde stoffen, en wel zodat de stof van de binnenbekleding niet in één stuk over de bodem en wanden van de kist wordt gespreid, maar dat voor de bodem een los stuk stof wordt gebruikt.
 1. Bodembedekking:  Niet-geïmpregneerd papier op de bodem, al dan niet voorzien van een extra celstof onderlegger.
 1. Print en kantenband:  Basispapier op edelcellulosebasis met anorganische pigmenten.
 1. Materiaal voor lijkhoezen dient aan de volgende eisen te voldoen:
 1. Doorlaatbaarheid
 1. Van water: gedurende zeven dagen voortdurend contact met water van 5°C en 20°C bij pH = 7,0 mag het materiaal niet meer dan 1 mg vloeibaar water per vierkante meter per uur doorlaten, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm.
 2. Van gas: na veertien dagen mag de doorlaatbaarheid voor gasvormig kooldioxide, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm, niet minder zijn dan 150 ml per vierkante meter per uur en voor zuurstof niet minder dan 200 ml per vierkante meter per uur.
 1. Mechanische eigenschappen
 1. Treksterkte: de treksterkte van het materiaal en van de lasverbindingen mag niet minder bedragen dan 1 N per millimeter, gemeten volgens norm DIN 53455 of een vergelijkbare norm.
 2. Vouwbestendigheid: als het materiaal wordt dubbelgevouwen en de vouw gedurende dertig minuten wordt belast bij een druk van 5 N per vierkante centimeter, mag het materiaal in de vouw geen scheur vertonen.
 1. Vorm  Gedurende twee jaar opslag bij 20°C mag de krimp in de lengte- en breedterichting niet meer dan 10% bedragen, gemeten volgens norm ASTM: D 2732-83 of een vergelijkbare norm.
 1. Biologische afbreekbaarheid

Het materiaal van de lijkhoezen dient binnen 90 dagen voor meer dan 98% te worden afgebroken, gemeten volgens norm ASTM: D 5338-92 of een daarmee vergelijkbare norm. Daarnaast dienen uit de lijkhoezen, zowel bij de biologische afbraak als bij crematie, geen schadelijke stoffen vrij te komen. Voor zware metalen (Pb, Cr, Ni, Cu, Cd, Zn) en gechloreerde koolwaterstoffen dient voldaan te worden aan de Duitse Bundesgütegemeinschaft-norm RAL GZ 251 of een daaraan gelijk te stellen norm. Voor de bepaling hiervan dient gebruik te worden gemaakt van de norm ASTM: D 5152-91 of een vergelijkbare norm.

 1. Andere omhulsels dan lijkkisten en lijkhoezen die op het doel van begraven of verbranden zijn afgestemd, zijn toegestaan bij begraven of verbranden mits zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen van doorlatendheid voor lucht en biologische afbreekbaarheid voor zover deze omhulsels dan wel onderdelen daarvan niet verwijderd worden voorafgaand aan het begraven of verbranden.
 2. Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of de overledene behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften. De materialen die verwerkt zijn in de lijkkist, de lijkhoes en de kleding van de overledene dienen zoveel mogelijk van natuurlijk verteerbare aard te zijn. In geval van ernstige en gerechtvaardigde twijfel of de materialen aan deze eis voldoen, kan de beheerder een controle instellen. Blijken de gebruikte materialen niet aan de eis te voldoen dan kan begraving geweigerd worden.
 3. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het naleven van de onder lid 1 t/m 3 vermelde voorschriften. Eventuele schade en /of kosten ten gevolge van niet-naleving van deze voorschriften zullen op de rechthebbende worden verhaald.

De begraving van een overledene en de bewaring van een asbus    

Artikel 6

 1. Een begraving of de bewaring van een asbus geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren overeen te komen en volgens aanwijzing van de beheerder.
 2. De begraafplaatsen zijn niet toegankelijk voor de lijkwagen of de volgwagens. De beheerder kan, uitsluitend voor mindervalide personen, uitzondering toestaan.
 3. De kist, dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een  registratienummer, welk registratienummer moet worden opgenomen in de begraafplaatsadministratie.

Werkzaamheden op de begraafplaatsen

Artikel 7

 1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
 2. De rechthebbende is verplicht te gedogen dat bij het openen van de aangrenzende grafruimte de grond tijdelijk op het terrein van het graf waarvan hij/zij rechthebbende is, wordt neergelegd (dekstenen dienen vrij te blijven van uitkomende grond)
 3. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw,de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
 4. Alle sporen ontstaan door of ten gevolge van deze werkzaamheden moeten zo spoedig mogelijk na afronding van de werkzaamheden onzichtbaar worden gemaakt.
 5. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en vieringen in de kerk of kapel (Coevorden). Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht – uitgezonderd begraven - in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.
 6. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder.

Bezoekers

Artikel 8

 1. Het bestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaatsen voor bezoekers toegankelijk is.
 2. Bezoekers vermijden luidruchtigheid.
 3. Kinderen jonger dan twaalf (12) jaar mogen de begraafplaats niet zonder begeleiding betreden.
 4. a.De begraafplaats is voor auto's en voor fietsen (al of niet met hulpmotor) gesloten. 4. b. De beheerder kan voor mindervaliden uitzondering toestaan.
 5. Honden, uitgezonderd geleidehonden, worden op de begraafplaats niet toegelaten.
 6. Voor het houden van dodenherdenkingen of de plechtige onthulling van een grafteken moet tevoren schriftelijke toestemming zijn verkregen van het bestuur.

Administratie

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de begraafplaatsen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Alle rechten worden geacht te zijn verleend per 1 januari volgend op het begraven.
 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de administraties van de begraafplaatsen.
 3. Elke administratie bevat in ieder geval:
 • het wettelijk verplichte register (met de namen) van de overledenen met vermelding van het registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een dergelijk register van de bewaarde asbussen. Deze registers zijn openbaar.
 • het nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden worden geregistreerd.
 • een plattegrond waarop de indeling van de begraafplaats en de nummers van de graven en urnenruimten zijn aangegeven.

 

II          HET VESTIGEN VAN HET GRAFRECHT

Schriftelijke overeenkomst

Artikel 10

 1. Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd grafakte (bijlage A).
 2. Na de zogenaamde “eerste rouwperiode” (zes weken na het overlijden) wordt de factuur voor  de verschuldigde rechten verstuurd aan de rechthebbende; na betaling daarvan wordt de grafakte opgesteld en getekend door het bestuur en de rechthebbende.
 3. Op de begraafplaatsen kunnen begraven worden:
 • zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie en zij die met een parochiaan gehuwd waren.
 • oud-parochianen die om redenen van verzorging elders zijn gaan wonen.

De keuze van de begraafplaats wordt bepaald door de  wens van de overledene dan wel van de nabestaanden.

Het bestuur kan van lid 3 in uitzonderlijke gevallen afwijken en toestaan dat anderen op de begraafplaatsen worden begraven.

Uitgifte van graven

Artikel 11

 1. De (urnen)graven van een gravenveld en de ruimten in een urnenmuur worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgegeven.
 2. Het is niet mogelijk een bepaalde graf- of urnenruimte te reserveren, tenzij een recht wordt verworven als bedoeld in artikel 12, lid 1

Recht op particulier (urnen-)graf

Artikel 12

 1. Het bestuur kan aan één meerderjarig persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht verlenen om voor twintig (20) of dertig (30) jaar gebruik te maken van een bepaalde (urnen-) grafruimte, ten behoeve van de echtgenoot, de overleden geregistreerde of overleden andere levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind.
 2. Dit recht wordt verleend onder de voorwaarden, in dit reglement gesteld of door het bestuur later te stellen.
 3. In ieder geval moet betaling op grond van artikel 42 van dit reglement geschieden en moet bij de rechtsverkrijging schriftelijk worden vastgelegd dat het graf (artikel 45) kan worden geruimd wanneer dit recht, door welke oorzaak dan ook, geëindigd is.
 4. Als een grafrecht wordt verleend, kan de rechthebbende te kennen geven, dat later hij-/zijzelf, of een partner of verwant(e) zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, bijgezet kan worden.
 5. Als rechthebbende op een graf- of urnenruimte wordt alleen erkend diegene die in het in artikel 9, lid 2, sub b bedoelde register voorkomt, of wanneer deze is overleden de erfgenaam of erfgenamen, totdat overschrijving van het grafrecht heeft plaatsgevonden.

Adres rechthebbende

Artikel 13

De rechthebbende is verplicht zijn/haar adres aan het bestuur op te geven, alsmede de wijziging van zijn/haar adres.

Overlijden rechthebbende

Artikel 14

Binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht na een daartoe strekkend verzoek van de erfgena(a)m(en) te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, de geregistreerde of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind overeenkomstig artikel 15.

Overdracht grafrecht

Artikel 15

 1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan het bestuur van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht, met vermelding van de personalia en het adres van de rechtsopvolger.
 2. Overdracht aan een ander dan de echtgenoot, de geregistreerde of andere levenspartner, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of een pleeg- of stiefkind van de rechthebbende is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel van het bestuur.
 3. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te geschieden.

Weigering tot begraving of bijzetting

Artikel 16

Het bestuur behoudt zich het recht voor, ook nadat grafrechten zijn verleend, om canonieke redenen begraving van een overledene en met name de bijzetting in een dubbel graf of een urnenruimte te weigeren, onder teruggave van de reeds betaalde rechten, of alleen de begraving op een bepaald gedeelte van de begraafplaatsen toe te staan.

Ontbindende voorwaarden grafrechten

Artikel 17

 1. Het bestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd, gedurende welke het terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en voor de tijd dat de begraafplaats in exploitatie blijft.
 2. Aan de toegekende grafrechten kan geen titel ontleend worden zich te verzetten tegen de bestemmingsverandering van (een gedeelte van) de begraafplaats of tegen de voorgenomen sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.

 

III         HET VERLENGEN VAN GRAFRECHTEN

Schriftelijk informeren van de rechthebbende

 Artikel 18

 1. Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van de grafrechten en de voorwaarden bekend maken, waaronder deze grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van tien (10) jaar op de begraafplaats in Steenwijksmoer, vijf (5) of tien (10) jaar op de begraafplaatsen in Nieuw-  Schoonebeek en Weiteveen en voor vijf (5), tien (10) of twintig (20) jaren op de begraafplaats in Coevorden.
 2. Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling om verlenging van de termijn van het grafrecht is verzocht dan zal van het aflopen van de termijn door een zichtbare mededeling melding worden gemaakt bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats. De mededeling blijft gedurende één jaar aanwezig maar tenminste tot het einde van de termijn van het grafrecht.
 3. Indien het adres van de rechthebbende niet kan worden achterhaald, zal van het aflopen van de termijn kennis worden gegeven op de wijze als genoemd in lid 2.

Verzoek rechthebbende

Artikel 19

 1. Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van vijf (5), tien (10) of twintig (20) jaren (overeenkomstig de mogelijkheden van de betreffende begraafplaatsen.
 2. Het bestuur zal een aanvrage ingevolge lid 1 inwilligen, in zoverre van het recht tot begraven gebruik is gemaakt en geen bijzondere redenen, zoals de voorgenomen ruiming van een gravenveld, zich daartegen verzetten.

Voorwaarden voor verlenging

Artikel 20

De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van het graf zich naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van verwaarlozing en op de voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de alsdan geldende tarieven.         

Verlenging bij bijzetting

Artikel 21

 1. Wanneer een bijzetting plaatsvindt in een particulier graf of particuliere urnenruimte bestemd voor het begraven of bijzetten van twee overledenen of hun asbussen, wordt een lopende termijn van het grafrecht verlengd met een periode van tien (10) jaren, indien de lopende termijn van het grafrecht wordt overschreden door de wettelijke minimum grafrusttermijn van tien (10) jaren van degene die wordt bijgezet.
 2. De verlengde periode is te rekenen vanaf de datum van bijzetting.
 3. Het nog niet verstreken gedeelte van de lopende termijn wordt met de verlenging verrekend.
   

IV         EINDE VAN DE GRAFRECHTEN

Artikel 22

De grafrechten vervallen

 • door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 18;
 • indien de tarieven overeenkomstig artikel 42 van dit reglement niet binnen één jaar na het vestigen of het verlengen van het grafrecht zijn betaald.
 • indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, aan de bestemming van begraafplaats wordt onttrokken of wanneer de begraafplaats niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 17;
 • indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht overeenkomstig artikel 18 bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats zichtbaar vermeld is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd.
 • indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen, overeenkomstig artikel 35;
 • indien de rechthebbende schriftelijk afstand doet van een verkregen grafrecht. 

 

V          INDELING VAN DE BEGRAAFPLAATSEN EN ONDERSCHEID VAN DE GRAVEN

Indeling door bestuur

Artikel 23

Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaatsen, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in (urnen)graven vast te stellen en te wijzigen.

Artikel 24

Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik van:

 • een particulier enkel of dubbel graf in een vak, waarop graftekens na afzonderlijke goedkeuring toegelaten worden.
 • een particulier kindergraf of een particulier graf voor een doodgeborene of een onvoldragen vrucht in een vak, waarop graftekens na afzonderlijke goedkeuring worden toegelaten
 • een particulier urnengraf in een urnen gravenveld.

De modellen graftekens worden omschreven in de voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen, zoals voorzien in artikel 33.

Soorten van graven

Enkele graven

Artikel 25

Een enkel graf is bestemd voor het begraven van één met name aangeduide overledene.

Dubbele graven

Artikel 26

 1. Een dubbel graf is bestemd voor het begraven van twee met namen aangeduide overledenen, dan wel één overledene en één asbus/urn.
 2. In dubbele graven worden overledenen naast elkaar begraven[1], m.u.v. de begraafplaats in Coevorden, daar heeft de rechthebbende de mogelijkheid te kiezen voor een dubbel graf naast of boven elkaar.
 3. Alleen de als rechthebbende ingeschreven persoon kan degenen aanwijzen, die na overlijden in een dubbel graf mogen worden begraven of bijgezet.

[1] Het betreft hier twee enkele graven naast elkaar, verbonden met één gemeenschappelijk monument, met een tussenruimte van minimaal 30cm conform de wet op de lijkbezorging. Hier dient men met het graven dus rekening mee te houden, zodat wanneer een dubbel graf ooit geruimd zal worden, er voldoende plaats moet zijn  om twee enkele graven te realiseren.

Kindergraven

Artikel 27

In een kindergraf wordt een overleden kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar.

Particuliere urnengraven

Artikel 28

In een particulier urnengraf kunnen een of twee asbussen worden begraven.

Grafkelders

Artikel 29

Grafkelders zijn toegestaan indien de grafkelder is te plaatsen zonder schade aan andere graven. Grafkelders dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit op de Lijkbezorging. Het verschuldigde grafrecht wordt verhoogd met een tarief voor het verwijderen en afvoeren van een grafkelder na het eindigen van het grafrecht conform het gestelde in artikel 42.

 

VI         ASBUSSEN

Bewaring van asbussen

Artikel 30

Asbussen kunnen op de begraafplaatsen bewaard worden door:

 1. het begraven van een asbus of urn in een particulier urnengraf dat deel uitmaakt van een gravenveld van urnen
 2. het plaatsen van een urn in een particuliere urnenruimte in de urnenmuur van de begraafplaats (indien aanwezig).                
 3. bijzetting in een enkel graf; een enkel graf wordt door bijzetting van een asbus of urn een dubbel graf. In een bestaand particulier dubbel graf mogen twee asbussen worden bijgezet. Een dubbel graf wordt door bijzetting van een of twee asbussen of urnen een familiegraf (maximaal vier) plaatsen.
 4. het bijzetten op een bestaand graf in een urn, die hecht aan de ondergrond is verbonden.

Recht op het bewaren van een asbus

Artikel 31

De artikelen 10 t/m 17 zijn van overeenkomstige toepassing voor degenen die een recht willen vestigen op het bewaren van een asbus op een van de begraafplaatsen op een van de in artikel 30 genoemde wijzen.

Ruiming van asbussen

Artikel 32

Ruiming door het bestuur van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de asbus geschiedt door verstrooiing van de as op een strooiveld.

 

VII        GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN

Vergunning

Artikel 33

 1. Het bestuur kan uitsluitend aan rechthebbende schriftelijk vergunning verlenen om graftekens en/of beplantingen op eigen graven te doen aanbrengen. De grafbeplanting mag geen groter oppervlak begroeien dan het graf of de bestemde grafstrook, met een maximale hoogte van 0,60 m.
 2. Vergunning tot het aanbrengen van gedenktekens moet worden aangevraagd bij het bestuur onder overlegging van een duidelijke ontwerptekening en van de aan te brengen tekst.
 3. De leverancier van gedenktekens c.q. urnen dient ten aanzien van leverantie en plaatsing hiervan de schriftelijke goedkeuring te hebben van het bestuur.
 4. Deze graftekens en grafbeplantingen moeten voldoen aan de voorschriften voor het toelaten ervan (conform lid 1 van dit artikel of artikel 41 van dit reglement) of later vast te stellen.
 5. Graftekens en/of beplantingen die naar het oordeel van het bestuur niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, worden door het bestuur geweigerd en kunnen na te zijn aangebracht op kosten van de rechthebbende door het bestuur worden verwijderd.
 6. De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend zijn voor nabestaanden of bezoekers.
 7. Vóór het plaatsen van een zerk of grafteken en vóór het bijzet­ten van een urn dient de rechthebbende - of de leverancier na­mens de rechthebbende - schriftelijk de juiste ligging van het graf op te vragen bij de beheerder, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende met vermelding van de naam van de leverancier. De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.
 8. De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Risico schade aan graftekens

Artikel 34

 1. Gedurende de termijn van het grafrecht blijven de graftekens en de grafbeplanting eigendom van de rechthebbende. Het bestuur aanvaardt deze graftekens en grafbeplanting niet in beheer. Dit betekent dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden, alsmede voor het onderhoud, met inachtneming van het bepaalde in artikel 35.
 2. Schade aan graftekens ontstaan door storm en vandalisme wordt door het bestuur uitsluitend vergoed voor zover deze risico's door een verzekeringsovereenkomst van het bestuur zijn gedekt.
 3. Schade veroorzaakt door op de begraafplaats uitgevoerde werkzaamheden door personeel van de begraafplaats wordt door het bestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor deze risico's door de desbetreffende verzekeringsovereenkomst van het bestuur      worden gedekt

Onderhoud graftekens en grafbeplanting

Artikel 35

 1. De graftekens en grafbeplantingen moeten ten genoegen van het bestuur worden onderhouden door de rechthebbenden. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en/of beplanting.
 2. In geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan het bestuur, voor zover de plicht tot onderhoud niet bij hem ligt, deze verwaarlozing vastleggen in een schriftelijke verklaring, die het toezendt aan de rechthebbende, die binnen één jaar na ontvangst in het onderhoud voorziet.
 3. Indien de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, niet binnen één maand bevestigd wordt, maakt het bestuur de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, gedurende een periode van vijf jaar dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien.
 4. Indien toepassing is gegeven aan het tweede of derde lid en niet alsnog in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de periode van één dan wel vijf jaar, bedoeld in het tweede en derde lid, is verstreken [2];
 5. Indien de periode waarvoor het recht op het graf is verkregen, nog niet is verstreken op het moment dat de periode, bedoeld in het derde lid is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van het verkregen recht op het graf is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Indien niet voordien in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf zodra de termijn van het verkregen recht op het graf is verstreken.

[2] De Wet op de Lijkbezorging bepaalde tot 1 januari 2010 (in artikel 28, lid 6) dat het grafrecht bij verwaarlozing van het grafonderhoud in ieder geval  vervalt dertig jaar nadat in dat graf de laatste begraving heeft plaatsgevonden. Deze bepaling vervalt in de Wet op de Lijkbezorging 2009, echter met de volgende in artikel 84a opgenomen overgangsbepaling: in afwijking van artikel 28, zesde lid van de Wet op de Lijkbezorging 2009 (=lid 4 van artikel 39 van dit Modelreglement) vervalt het grafrecht, indien dit is gevestigd vóór 1 januari 2009  en vóór 1 januari 2024 een  verklaring van verwaarlozing als bedoeld in het tweede lid (van artikel 39 van het Modelreglement) is opgesteld:

a. met ingang van 1 januari 2029, mits op dat tijdstip 30 jaar is verstreken sinds de laatste begraving in dat graf;

b. op een later gelegen tijdstip waarop dertig jaar is verstreken sinds de laatste begraving in dat graf.

Plaatsen, verwijderen, herplaatsen van een grafteken door rechthebbende

Artikel 36

 1. Opdracht tot het plaatsen van een grafteken, tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende.
 2. Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen zes (6)  maanden na de bijzetting wordt herplaatst is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Tijdelijke verwijdering grafteken door de beheerder

Artikel 37

Indien het vanwege het beheer van de begraafplaats naar het oordeel van de beheerder nodig is kunnen het grafteken en/of de beplanting van het graf van een rechthebbende op last van en voor rekening van het bestuur worden weggenomen en kan op het graf tijdelijk zand worden gedeponeerd. De rechthebbende wordt hiervan tevoren in kennis gesteld.

Verwijdering graftekens na einde grafrecht

Artikel 38

 1. Binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en/of beplanting door c.q. in opdracht van de rechthebbende van het graf worden verwijderd.
 2. Na verloop van drie maanden wordt de rechthebbende geacht geen prijs te stellen op het weer in bezit nemen van grafteken en/of beplanting en is het bestuur gerechtigd deze te doen verwijderen en te doen vernietigen, zonder dat enigerlei vergoeding hiervoor jegens de rechthebbende verschuldigd is.

 

VIII       AFMETINGEN

Graven en urnenruimten

Artikel 39

De graven en urnenruimten hebben de volgende afmetingen

 • enkele graven:           2,00 x 1,00 meter
 • dubbele graven:         2,00 x 2,00 meter,
 • kindergraven:             1,75 x 0,75 meter;
 • urnengraven:              1,00 x 1,00 meter (voor de begraafplaats in Coevorden geldt: 0,70 x 0,70 meter)             
 • urnenruimten:             0,35 meter hoog, 0,22 meter breed; 0,40 meter diep

Graftekens

Artikel 40

Staande gedenktekens van de navolgende maximale afmetingen zijn toegestaan (hoogte gemeten vanaf het maaiveld):

 • geplaatst op een enkel graf:
 • hoogte:                                               0,90 tot max. 1,30 meter
 • breedte:                                              0,90 tot max. 1,00 meter
 • dikte:                                                  0,10 meter
 • geplaatst op een dubbel graf:
 • hoogte:                                               0,60 tot max. 1,30 meter
 • breedte:                                              1,80 tot max. 2,00 meter
 • dikte:                                                  0,10 meter
 • geplaatst op een kindergraf:
 • hoogte:                                               0,60 tot max. 0,80 meter
 • breedte:                                             0,60 tot max. 0,75 meter
 • dikte:                                                  0,05 tot max. 0,10 meter
 • geplaatst op een urnengraf:
 • hoogte:                                               0,60 tot max. 0,65 meter
 • breedte:                                              0,60 tot max. 0,70 meter
 • graven met alleen een kopstuk:
 • breedte:                                                                                0,60 meter
 • dikte:                                                                                     0,05 meter
 • hoogte vanuit de sponning                                                   0,90 meter
 • ruimte vóór het kopstuk voor het plaatsen van bloemen:     0,75 met

De hoogte en de rooilijn van de banden of dekplaat moeten in harmonie zijn met de naast- en omliggende graftekens.           

Voor zerken gelden de volgende maximale afmetingen:

 • Geplaatst op een enkel graf:                               2,00 x 1,00 meter
 • Geplaatst op een kindergraf:                               1,75 x 0,75 meter
 • Geplaatst op een urnengraf:                                0,70 x 0,70 meter
 • Geplaatst op een dubbel graf boven elkaar:        2,00 x 1,00 meter
 • Minimale dikte:                                                     12 cm.

Gedenktekens voor dubbele graven voor naast elkaar begraven overledenen hebben dezelfde afmetingen als een gedenkteken voor een enkel graf, met dien verstande dat voor de breedte maximaal 2,00 meter is toegestaan. Voor een dubbel graf boven elkaar (Coevorden) maximaal 1,00 meter.

Overige voorwaarden gedenktekens

Artikel 41

 1. Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering tot genoegen van het bestuur
 2. Urnen die op een graf worden bijgezet, dienen hecht aan de ondergrond te worden verbonden tot genoegen van het bestuur
 3. Het ontwerp van alle zerken en staande graftekens behoeft de goedkeuring van het bestuur.
 4. Van het bepaalde in dit artikel kan alleen met toestemming van het bestuur worden afgeweken. (Zie artikel 49.)

 

IX         TARIEVEN EN ONDERHOUD

Tarieven

Artikel 42

 1. De kosten voor het delven en aanvullen van een graf en het leveren en plaatsen van een grafkelder zijn voor rekening van de rechthebbende. Het bestuur kan hiervoor een tarief vaststellen.
 2. Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzettingen, voor onderhoud en voor het verwijderen van graftekens en/of beplanting bij einde van de termijn waarvoor een grafrecht is aangegaan worden tarieven geheven. Deze zijn als volgt                            samengesteld:
 • een bedrag voor de werkzaamheden aan het (urnen-) graf;
 • een bedrag voor het grafrecht;
 • een bedrag ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaatsen, voor de duur van het grafrecht;
 • een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken inclusief fundering en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.
 • Voor de kosten van het verwijderen en afvoeren van een grafkelder na het eindigen van de grafrechten wordt een afzonderlijk tarief geheven.

Het bestuur stelt een afzonderlijke lijst (bijlage B) op van de voor de begraafplaatsen geldende tarieven. Deze tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd.

Algemeen onderhoud

Artikel 43

 1. Het bestuur zal zorg dragen dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaatsen worden onderhouden. Tot dit onderhoud van de begraafplaatsen behoren de werkzaamheden aan de groenvoorziening en de beplanting op en onmiddellijk achter de graven, in zoverre deze niet overeenkomstig artikel 33 door de rechthebbende zijn aangebracht.
 2. Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing van de graven worden verwijderd.

Beperking onderhoudsverplichting

Artikel 44

 1. Het bestuur verplicht zich aan het in artikel 43 omschreven onderhoud maximaal de bedragen te besteden, die uit de tarieven op grond van artikel 42 voor onderhoud zijn verkregen en daarvoor per jaar beschikbaar zijn, alsmede eventueel van overheidswege daarvoor verkregen subsidies.
 2. Deze beperking van de onderhoudsverplichting geldt in het bijzonder na sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.

Ruiming van graven en asbussen

Artikel 45

Het bestuur heeft het recht de (urnen-)graven en de in de urnenbewaarplaats bewaarde asbussen, waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn, te (doen) ruimen, met in achtneming van de wettelijke termijn.

X          OVERGANGSBEPALING

Artikel 46

Voor de begraafplaats te Steenwijksmoer en Weiteveen geldt: In het verleden was het reserveren van een graf mogelijk. Nieuwe  reserveringen van graven (anders dan de nog niet benutte helft van een dubbel graf) zijn niet meer mogelijk. Reeds vastgelegde reserveringen blijven van kracht.

 

XI         SLOTBEPALINGEN

Sluiting van een begraafplaats

Artikel 47

Het bestuur behoudt zich het recht voor een of meerdere van de begraafplaatsen voor begravingen en voor het bewaren van asbussen te sluiten of gesloten te doen verklaren. Uitsluitend de betalingen voor begravingen, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden daarna door het bestuur aan rechthebbende gerestitueerd.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en/of graftekens naar een andere begraafplaats.

Klachten

Artikel 48

Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaatsen bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen drie (3) maanden na ontvangst van de klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen.

Onvoorzien

Artikel 49

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vervallenverklaring eerdere reglementen

Artikel 50

Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de begraafplaatsen betreffende en stelt dit reglement daarvoor in de plaats.

Wijziging reglement

Artikel 51

 1. Dit reglement heeft de goedkeuring van de bisschop van  Groningen-Leeuwarden
 2. Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen.
 3. Wijzigingen in dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van genoemde bisschop.
 4. De rechthebbenden worden van de wijzigingen in kennis gesteld.

Vaststelling en goedkeuring van het reglement

Artikel 52

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 05 maart 2018 en goedgekeurd door de bisschop van Groningen-Leeuwarden d.d. 22 maart 2018 en van toepassing verklaard met ingang van 22 maart 2018.

 

 

TARIEVEN R.-K. Begraafplaatsen binnen Immanuel

Vastgesteld door het Parochiebestuur Immanuel in de vergadering van 05 maart 2018

Bijlage B

Tarieven artikel 42 van het reglement 1)
 

Het grafrecht is als volgt samengesteld:

 1. een bedrag voor werkzaamheden aan het (urnen-) graf;
 2. een bedrag voor het grafrecht;
 3. een bedrag ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht
 4. een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van grafmonumenten, inclusief fundering en/of beplanting na het eindigen van het grafrecht.

 

Tarieven voor

 • R.K. Begraafplaats H. Bonifatius, Kerkenweg 6, 7766 AV  Nieuw-Schoonebeek
 • R.K. Begraafplaats H. Willibrordus, Looweg 88,  7741 EG  Coevorden
 • R.K. Begraafplaats St. Franciscus van Assisië, Hoofdweg 32, 7741 PR  Steenwijksmoer

 

Voor het vestigen van een grafrecht worden de volgende tarieven geheven

 

 

 

A

B

C

1

Enkel graf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar

500,00

750,00

1000,00

2

Enkel graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar

700,00

1050,00

1400,00

3

Dubbel graf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar

1000,00

1500,00

2000,00

4

Dubbel graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar

1400,00

2100,00

2800,00

5

Kindergraf, voor een tijdvak van twintig (20) jaar

200,00

300,00

400,00

6

Kindergraf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar

350,00

525,00

700,00

7

Het bijzetten van een enkele urn in de urnenmuur of -graf voor een tijdvak van twintig (20) jaar

500,00

750,00

1000,00

Voor het bijzetten van een urn in een enkel graf geldt het tarief van een enkel graf, zie punt 1 en 2, hierdoor wordt een enkel graf een dubbel graf.

Voor het bijzetten van een enkele urn in een dubbel graf geldt het tarief van een enkel graf, zie punt 1 en 2, hierdoor wordt een dubbel graf een familiegraf 2)

1) Indien voor de Actie Kerkbalans minstens het drempelbedrag ad.  € 75,00 wordt betaald, gelden de bedragen in kolom A; indien er minder wordt betaald, geldt kolom B; als er geen kerkbijdrage wordt betaald, geldt kolom C.

2) In een familiegraf kunnen maximaal vier (4) overledenen begraven liggen, bestaande uit minimaal twee stoffelijke overschotten plus één of twee asbussen. De duur van het bijzetten in een dubbel graf is afhankelijk van het nog resterende grafrecht. Wanneer dit binnen de wettelijke termijn van tien jaar grafrust is, moet het grafrecht van het volledige familiegraf worden verlengd.

 

Voor de R.-K. begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede te Weiteveen gelden momenteel nog de volgende lage tarieven, die langzaam worden opgetrokken naar het tarief van de overige begraafplaatsen 1) 

 

 

 

A

B

C

1

Enkel graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar

330,00

495,00

660,00

2

Dubbel graf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar (voor een dubbelgraf wordt in Weiteveen verstaan twee naast elkaar)

660,00

990,00

1320,00

3

Urnengraf of -nis voor een tijdvak van dertig (30) jaar

660,00

990,00

1320,00

4

Bijzetten van een urn in een urnengraf of -nis (30) jaar

330,00

495,00

660,00

5

Voor het bijzetten van een urn in een enkel graf geldt het tarief van een enkel graf (zie punt 1)

 

 

 

6

Een kindergraf, voor een tijdvak van dertig (30) jaar

350,00

525,00

700,00

Voor het bijzetten van een enkele urn in een dubbel graf ², geldt het tarief van een enkel graf, zie punt 1, hierdoor wordt een dubbel graf een familiegraf

7

Verlengen van een enkel graf, tien (10) jaar

110,00

 

 

8

Verlengen van een dubbel graf, tien (10) jaar

220,00

 

 

9

Kosten voor de fundering van een kopstuk in vak D

70,00

 

 

10

Voor het delven van een graf (Indien uitbesteed, worden kosten doorberekend)

130,00

 

 

 

1) Indien voor de Aktie Kerkbalans minstens het drempelbedrag ( € 75,00) wordt betaald, gelden de bedragen in kolom A; indien er minder wordt betaald, geldt kolom B; als er geen kerkbijdrage wordt betaald, geldt kolom C.
2) In een familiegraf kunnen maximaal vier (4) overledenen begraven liggen, bestaande uit minimaal twee stoffelijke overschotten plus één of twee asbussen. De duur van het bijzetten in een dubbel graf is afhankelijk van het nog resterende grafrecht. Wanneer dit binnen de wettelijke termijn van tien jaar is, moet het grafrecht van het volledige familiegraf worden verlengd.

 

Voor het verlengen van een grafrecht worden de volgende tarieven geheven

 

Soort graf

Tijdvak

Tarief

1

Enkel graf

vijf (5) jaar

100,00

 

 

tien (10) jaar

200,00

 

 

twintig (20) jaar

400,00

2

Dubbel graf

vijf (5) jaar

200,00

 

 

tien (10) jaar

400,00

 

 

twintig (20) jaar

800,00

3

Kindergraf

vijf (5) jaar

50,00

 

 

tien (10) jaar

100,00

 

 

twintig (20) jaar

200,00

4

Familiegraf, 3 overledenen

vijf (5) jaar

300,00

 

 

tien (10) jaar

600,00

 

 

twintig (20) jaar

1200,00

5

Familiegraf, 4 overledenen

vijf (5) jaar

400,00

 

 

tien (10) jaar

800,00

 

 

twintig (20) jaar

1600,00

 

 

 

 

 

6

Graf delven

 

300,00

1) Indien voor de Aktie Kerkbalans minstens het drempelbedrag ( € 75,00) wordt betaald, gelden de bedragen in kolom A; indien er minder wordt betaald, geldt kolom B; als er geen kerkbijdrage wordt betaald, geldt kolom C.
2) In een familiegraf kunnen maximaal vier (4) overledenen begraven liggen, bestaande uit minimaal twee stoffelijke overschotten plus één of twee asbussen. De duur van het bijzetten in een dubbel graf is afhankelijk van het nog resterende grafrecht. Wanneer dit binnen de wettelijke termijn van tien jaar is, moet het grafrecht van het volledige familiegraf worden verlengd.

 

 

                                      Bijlage A

                       Akte voor een graf / urnennis

De R.-K. parochie IMMANUEL te  Coevorden, Wilhelminasingel 2a, eigenares van:

begraafplaats ‘DE LOO’ gelegen aan de Looweg, te Coevorden, gemeente Coevorden,
begraafplaats St. Franciscus van Assisië gelegen aan de Hoofdweg 32 te Steenwijksmoer,
begraafplaats H. Bonifatius, gelegen achter de kerk aan de Europaweg te Nieuw-Schoonebeek,
begraafplaats O.L.V. Koningin van de Vrede, gelegen aan de Ambachtsweg achter de “Veltman” te Weiteveen vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 51 van het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland door:

 

Pastoor TT. Tjepkema (voorzitter) en G.H.J. Melenhorst (secretaris),

verleent grafrecht aan:

De heer of mevrouw

Adres

Postcode en plaats

Mail

Hierna te noemen rechthebbende,

________________________________________________________________________________

Voor een graf/nis van:              Afgiftedatum   Overleden      Vak     Rij       Nr.       Duur              Einddatum

                                                                                                         

Het grafrecht eindigt op 31 december 20.. .

Grafrecht

Dit recht wordt verleend onder de bepalingen van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld d.d. 22 maart 2018, met name voor de tijd, waarop het terreingedeelte, waarin zich dit graf bevindt, in de exploitatie tot de begraafplaats blijft behoren en onder voorbehoud tot het weigeren van een begraving in bijzondere omstandigheden, ingevolge artikel 16. Het bestuur is gerechtigd het reglement te wijzigen.

Adreswijziging

Volgens de bepalingen van het reglement is de rechthebbende verplicht adreswijzigingen aan het bestuur door te geven en dienen de rechtverkrijgenden na het overlijden van de rechthebbende een nieuwe rechthebbende aan te wijzen en bekend te maken. Het recht is op omschreven wijze overdraagbaar.

Verlenging

Dit recht kan met perioden van tien (10) jaar verlengd worden telkens tegen de als dan geldende tarieven en voorwaarden. Het bestuur zal tijdig de rechthebbende berichten over het aflopen van een termijn.

Reglement

Het begraafplaatsreglement is te vinden op de website van Immanuel of op verzoek van rechthebbende verkrijgbaar bij het bestuur.

Grafteken en grafbeplanting

Op dit graf wordt een grafteken en/of grafbeplanting toegelaten overeenkomstig de in de artikelen 33, 34 en 35 van het reglement genoemde voorschriften. Voor bijzetting van asbussen of urnen gelden de voorschriften genoemd in de artikelen 30, 31 en 32 van het reglement. Grafteken en/of grafbeplanting moet(en) door de rechthebbende goed onderhouden worden. De rechthebbende heeft het recht binnen drie maanden nadat het grafrecht, door welke oorzaak ook, geëindigd is, de voorwerpen op het graf te doen verwijderen. Drie maanden na het eindigen van het grafrecht is het bestuur gerechtigd om zelf tot verwijdering over te gaan. Het bestuur aanvaardt het grafteken, de beplanting en de voorwerpen op de graven niet in beheer en stelt zich voor schade niet aansprakelijk.

Ruiming

Door medeondertekening van deze akte is rechthebbende ervan op de hoogte, dat het bestuur tot verwijdering van de voorwerpen op het graf kan overgaan en het graf c.q. de asbus kan ruimen drie maanden nadat het grafrecht - door welke oorzaak dan ook - geëindigd is.
 

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende overeenkomstig artikel 12 van het reglement voor een periode van  ……..(..) jaar bepaald tot …………..(einddatum)

 

Coevorden, ……………..…..... 20..,  ……………………….….…………………..……… ( namens het parochiebestuur)

 

Coevorden, …………………… 20..,  ………………….…….…………….….…………… (rechthebbende)

 

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende overeenkomstig .art. 18 van het reglement van de begraafplaats verlengd tot......................…………… (einddatum)

 

Coevorden, ……………………20.., …..……………...………………....………. (namens het Parochiebestuur)

 

Coevorden,…………….. .20..,……  ……………………….………….……(rechthebbende)

 

Het bovenomschreven recht is op verzoek van rechthebbende overeenkomstig art. 13 van het reglement van de begraafplaats overgeschreven op naam van

 

………...…………………………………………………………………………..…………………………………………….……..   (naam)

 

………………………………………………...…………………………………………..………………………………...……..…...  (adres)

 

.………………………………...………………………(postcode en woonplaats),………………………………(e-mail)

 

Coevorden, ……………………20.., …..……………...………………....………….. (namens het Parochiebestuur)

 

Coevorden, …………………….20.., …..……………...………………....………….. .… (rechthebbende)

 

 

 

 

Copyright © 2018 Immanuel Parochie  -  Powered by CouchCMS